PŮJČOVNÍ ŘÁD


1.

Nájemce před zapůjčením vozidla předloží občanský průkaz a řidičský průkaz, u podnikatelů originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku k porovnání totožnosti a zápisu do půjčovní smlouvy. Nájemce v den zapůjčení vozidla musí dovršit 21 let věku a být držitelem příslušného řidičského oprávnění minimálně 1 rok. Nájemce oznámí pronajímateli místa - státy, které s vozidlem navštíví. V případě, že není přítomen jednatel nebo majitel firmy, předloží nájemce plnou moc na převzetí vozidla.

2.

Pronajímatel seznámení nájemce s půjčovní smlouvou, půjčovním řádem, doklady od příslušného vozidla (viz. Seznam odst. č.4), ceníkem a dohodne se s pronajímatelem na době zapůjčení vozidla.

3.

Pronajímatel společně s nájemcem provede prohlídku příslušného vozidla, včetně seznámení s typem vozidla, jeho technickým stavem, poškozením vozidla, ovládáním, počtem najetých kilometrů (stavem tachometru), stavem pohonných hmot (olejové náplně, nafta,...)

4.

Pronajímatel a nájemce společně vyplní půjčovní smlouvu. Nájemce zároveň převezme od pronajímatele:

 • 1) Osvědčení o technickém průkazu
 • 2) Doklad o pojištění ze zákonné odpovědnosti (zelená karta)
 • 3) Půjčovní smlouvu, půjčovní řád, předávací protokol
 • 4) Klíče od vozidla

5.

Nájemce uhradí částku za zapůjčení automobilu dle platného ceníku včetně vratné kauce. V ceně nájemného je nájezd 300km denně, nad tento limit bude částka nájemného dopočítána a to ve výši 2Kč za každý km bez dph.

6.

Nájemce při používání zapůjčeného vozidla plně odpovídá za všechny události a rizika spojená s provozem vozidla.

7.

Nájemce je povinen zacházet se zapůjčeným vozidlem ohleduplně, kontrolovat technický stav vozidla, dodržovat všechny konkrétní zásady při řízení, obsluze a údržbě vozidla, zejména:

 • pravidelně kontrolovat množství chladicí kapaliny
 • pravidelně kontrolovat množství oleje v motoru
 • pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách
 • kontrolovat vnější osvětlení vozidla
 • u užitkových vozidel dbát zejména na nepřekračování užitné hmotnosti vozidla, uložení nákladu, nepřekračování počtu míst k sezení (OTP)

8.

Nájemce je povinen dodržovat všechny vyhlášky a zákony spojené s provozem motorových vozidel v ČR, tak i v zemích, které s tímto vozidlem navštíví. Při opuštění vozidla je zakázáno ponechávat ve vozidle OTP, doklad o pojištění a půjčovní smlouvu. Nájemce je povinen se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu. V případě porušení těchto pravidel, vyhlášek a zákonů si pronajímatel vyhrazuje právo, vozidlo nájemci neprodleně odebrat bez nároku na vrácení půjčovného a jistiny.

9.

Nájemci je zakázáno pronajaté vozidlo řídit pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek. V případě, že se tak stane, pronajímatel vyhrazuje právo vozidlo okamžitě odebrat bez nároku na vrácení půjčovného a jistiny.

10.

Nájemci je zakázáno pronajaté vozidlo zapůjčovat jakékoli jiné osobě než je uvedena v půjčovní smlouvě. V případě, že se tak stane, vystavuje se riziku okamžitého zrušení půjčovní smlouvy a odebrání vozidla bez nároku na vrácení půjčovného a jistiny.

11.

Nájemci je zakázáno ve vozidle kouřit pod pokutou 5.000,-Kč. Znečištění interiéru vozidla nájemce uhradí pokutu ve výši 1.000,-Kč, při znečištění exteriéru vozidla pokutu ve výši 500.-Kč.

12.

Nájemci je zakázáno manipulovat s tachometrem.

13.

V případě poškození vozidla nedbalostí (např. přehřátí motoru, naražení disků o překážku, poškození pneumatik, poškrábání, promáčknutí karoserie, propálení sedaček, apod.) je nájemce povinen tyto události pronajímateli neprodleně nahlásit a škody uhradit. Při zjištění závad na technickém stavu vozidla přistavit vozidlo k odstranění těchto závad po dohodě s pronajímatelem.

14.

V případě havárie vozidla je nájemce povinen okamžitě tuto událost nahlásit pronajímateli a následně Policii ČR. V případě odcizení vozidla nájemce postupuje obdobně. Pokud tak neučiní, vystavuje se nájemce povinnosti uhradit škodu a náklady s tím spojené v plném rozsahu.

15.

Při vrácení vozidla je nájemce povinen vrátit vozidlo ve stanoveném termínu, nepoškozené, umyté na povrchu i uvnitř vozidla, stavem nádrže se kterým si ho vypůjčil (viz. smlouva o nájmu dopravního prostředku, kde je uveden stav nádrže). V případě zjištění závad či poškození vozidla nájemce uhradí pronajimateli škody okamžitě v plné výši.

16.

Nájemce je povinen vrátit všechny doklady od vozidla, které mu pronajímatel předal, nepoškozené. V případě ztráty nebo poškození dokladů hradí náklady na zhotovení nových dokladů v plné výši.

17.

Pronajímatel si vyhrazuje právo umístit plošnou reklamu na pronajatém vozidle.

18.

V případě, že nájemce nevrátí vozidlo v termínu uvedeném v půjčovní smlouvě, vystavuje se trestnímu stíhání podle § 249 tr. Zákona. Pronajímatel po tomto termínu okamžitě hlásí ztrátu - odcizení vozidla na Policii ČR.

19.

NEVRÁTÍ-LI NÁJEMCE VOZIDLO VE STANOVENÉM TERMÍNU tj. K DATU A HODINĚ UVEDENÉM V PŮJČOVNÍ SMLOUVĚ, BUDE NÁJEMCI NAÚČTOVÁN POPLATEK ZA POZDNÍ VRÁCENÍ A TO 400KČ ZA KAŽDOU ZAPOČATOU HODINU. Při zdržení více než 2 hodiny, bude nájemci účtován poplatek za další den pronájmu.

20.

Pojištění vozidla:

 • "Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla" se týká území ČR a států uvedených na Mezinárodní automobilové pojišťovací kartě.
 • "Havarijní pojištění vozidel" se týká území ČR a Evropy.
 • Kompletní asistenční služby v ČR a na území Evropy.

21.

Nájemce je naplno odpovědný za případné pokuty (např. za rychlost či jiné porušení dopravních předpisů) v době, kdy má vůz od pronajímatele zapůjčený a to i 1 rok zpětně od vrácení vozu. Pokud pronajímateli bude doručena výzva k úhradě za přestupek, nebo výzva k podání vysvětlení, má pronajímatel právo odkázat příslušné úřady přímo na nájemce.

22.

V případě, že nájemce vrátí vůz poškozený a bude nutná oprava, bude nájemci účtován prostoj vozu a to 500Kč za každý den prostoje (opravy) vozu.